Địa chỉ:                        169/20, Đường Tran Van Dang, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện Thoại Di động:       090.448.0237

Điện Thoại Gia Đình:     052.826674

Email:                         vietlam_ho@yahoo.com    (primary)

                                  vietlamho@gmail.com

                                  vietlamho@hotmail.com

                                  lamho@programmer.net

                  
Website   :                 
http://lamhobk.googlepages.com

Blog:                           http://360.yahoo.com/vietlam_ho